Kontakt Impressum

Dojokun


Hitotsu.
Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto.
Hitotsu.
Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
Hitotsu.
Reigi o Omonzuru Koto.
Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto.

Eins ist:
Vervollkommne Deinen Charakter!
Eins ist: Bewahre den Weg der Aufrichtigkeit!
Eins ist:
Entfalte den Geist der Bemühung!
Eins ist: Sei höflich!
Eins ist: Bewahre Dich vor übertriebener Leidenschaft!Zum anhören hier klicken
dojo kun [241 KB]